Doklady potřebné k uzavření sňatku

Doklady nutné k uzavření manželství v České republice
O uzavření manželství musí na místně příslušném matričním úřadě písemně požádat oba snoubenci. K žádosti je třeba připojit buď originály nebo ověřené kopie těchto dokladů:

 • rodný list
 • doklad o státním občanství (občanský průkaz, český pas, vojenský průkaz)
 • potvrzení o místě trvalého bydliště a rodinném stavu (rovněž stačí občanský průkaz)
 • je-li některý ze snoubenců ovdovělý, úmrtní list zemřelého partnera nebo soudní rozhodnutí o prohlášení za mrtvého opatřen doložkou o právní moci
 • je-li některý ze snoubenců rozveden, soudní rozhodnutí o rozvodu opatřené doložkou o právní moci.
 • Kromě uvedených dokladů je ve specifických případech k žádosti o uzavření manželství nutné připojit tyto doklady:
 • je-li jeden ze snoubenců osoba nezletilá starší šestnácti let, rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci
 • jde-li o osobu stiženou duševní poruchou, rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci.


Uzavření manželství v zahraničí
Doklady a dokumenty potřebné pro cizince uzavírající manželství v České republice. Pokud chce cizinec uzavřít manželství před Obvodním úřadem, je povinen podle českých obecně platných právních předpisů předložit k žádosti tyto doklady:

 • doklad o narození - rodný list, z něhož musí být jasné jméno a příjmení, datum a místo narození a tytéž údaje o rodičích
 • potvrzení o trvalém pobytu a stavu, vydané příslušným úřadem domovského státu
 • potvrzení o státním občanství, není nutné přikládat, je li uvedeno v dokladu č.5
 • je li snoubenec rozvedený – právoplatný rozsudek o rozvodu, je li ovdovělý - úmrtní list zemřelého manžela
 • doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství, podle práva státu, jehož je snoubenec příslušníkem, není známa překážka k uzavření manželství, která by po uzavření manželství jeho platnost vylučovala. Jde současně o to, aby sňatek uzavřený v České republice byl uznán za právoplatný ve státě, jehož je snoubenec příslušníkem.

Cestovní pas cizince a povolení k pobytu pro cizince vydané českými orgány nenahrazují doklady potřebné k uzavření manželství.
Zdroj: knižní archív České tradice, internet
Diskuse
Zatím žádné příspěvky
Svatební tabu ženicha

Svatební tabu ženicha

Na co musí ženich o svatebním dnu zapomenout a čemu je lepší se vyhnout?

1. Svatební šaty
Ženich by se neměl nechat unést zvědavostí. Svou nevěstu uvidí ve svatebních šatech až u oltáře. Není nad překvapení!

2. Kytice
Povinností ženicha je přinést nevěstě svatební kytici. Na barvě i druhu květin se můžete se svou milou předem domluvit.

3. Prstýnky
Dva zlaté kroužky, které zpečetí manželský svazek, jsou také úkol pro ženicha. Nejste-li si jistí sami sebou, pověřte tímto úkolem třeba svědka.

4. Čepice
Čepicím už dávno odzvonilo. Mít během obřadu na hlavě pokrývku je nepřípustné.

5. Ponožky
Stejně jako se pro státníka nehodí krátké kalhoty, nehodí se pro ženicha krátké ponožky. Rozhodně by měly být dlouhé a tmavé barvy.

6. Oblek
Podle pravidel bontonu je vhodné, aby měl ženich po celou dobu obřadu oblek zapnutý. Sako se rozepíná pouze vsedě! Platí zásada, že by mělo oblečení ženicha ladit s oblečením nevěsty.

7. Střízlivost
Bylo by nerozumné, kdyby přišel ženich na svatbu opilý. Sebe by zesměšnil, nevěstu možná rozzuřil nebo určitě ponížil.

SPOLEČNÝ ZÁKAZ PRO SNOUBENCE

Květnová svatba prý přináší smůlu. V květnu jsou často proto obřadní síně prázdné. Ale pokud jste si svou láskou jisti, nemohou Vám jí žádné pověry pokazit! V opačném případě Vám ani přesunutí termínu svatby nepomůže.
 
 
Zdroj: knižní archív České tradice, internet
Diskuse
Zatím žádné příspěvky
Novinky na email

wideskycraper2.gif