Doklady potřebné k uzavření sňatku

Doklady nutné k uzavření manželství v České republice
O uzavření manželství musí na místně příslušném matričním úřadě písemně požádat oba snoubenci. K žádosti je třeba připojit buď originály nebo ověřené kopie těchto dokladů:

 • rodný list
 • doklad o státním občanství (občanský průkaz, český pas, vojenský průkaz)
 • potvrzení o místě trvalého bydliště a rodinném stavu (rovněž stačí občanský průkaz)
 • je-li některý ze snoubenců ovdovělý, úmrtní list zemřelého partnera nebo soudní rozhodnutí o prohlášení za mrtvého opatřen doložkou o právní moci
 • je-li některý ze snoubenců rozveden, soudní rozhodnutí o rozvodu opatřené doložkou o právní moci.
 • Kromě uvedených dokladů je ve specifických případech k žádosti o uzavření manželství nutné připojit tyto doklady:
 • je-li jeden ze snoubenců osoba nezletilá starší šestnácti let, rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci
 • jde-li o osobu stiženou duševní poruchou, rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci.


Uzavření manželství v zahraničí
Doklady a dokumenty potřebné pro cizince uzavírající manželství v České republice. Pokud chce cizinec uzavřít manželství před Obvodním úřadem, je povinen podle českých obecně platných právních předpisů předložit k žádosti tyto doklady:

 • doklad o narození - rodný list, z něhož musí být jasné jméno a příjmení, datum a místo narození a tytéž údaje o rodičích
 • potvrzení o trvalém pobytu a stavu, vydané příslušným úřadem domovského státu
 • potvrzení o státním občanství, není nutné přikládat, je li uvedeno v dokladu č.5
 • je li snoubenec rozvedený – právoplatný rozsudek o rozvodu, je li ovdovělý - úmrtní list zemřelého manžela
 • doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství, podle práva státu, jehož je snoubenec příslušníkem, není známa překážka k uzavření manželství, která by po uzavření manželství jeho platnost vylučovala. Jde současně o to, aby sňatek uzavřený v České republice byl uznán za právoplatný ve státě, jehož je snoubenec příslušníkem.

Cestovní pas cizince a povolení k pobytu pro cizince vydané českými orgány nenahrazují doklady potřebné k uzavření manželství.
Zdroj: knižní archív České tradice, internet
Diskuse
Zatím žádné příspěvky
Svatební tabu nevěsty

Svatební tabu nevěsty

Na co musí nevěsta o svatebním dnu zapomenout a čemu je lepší se vyhnout?


1. Korunka
Korunka se k jednoduchým šatům a občanskému sňatku nehodí!

2. Rukavice
Během obřadu by ruce měly zůstat volné pro vzájemné výměny snubních prstýnků. Rukavice podejte své družičce.

3. Prstýnky
Až do výměny snubních prstýnků by měla být levá ruka bez jakýchkoliv prstenů. Zdobit ji může jen manikúra.

4. Nálada
Smutné a vážné obličeje nejsou v módě. Nevěsta by měla být ve svůj velký den veselá, ale ne zas nějak přehnaně.

5. Kabáty
Nevěsta v kabátu příliš esteticky nepůsobí. Bez kabátu vám to bude více slušet. Výjimkou je kostel. V zimě by asi nevěsta i svatebčané v kostele zmrzli.

6. Kabelka
Kabelky nenakupujte ani nevytahujte ze skříní. Do rukou patří pouze svatební kytice, případně ruce vyvoleného, nic víc!

7. Zpoždění
Je velmi trapné, pokud nevěsta na svou svatbu dorazí pozdě. Zpoždění se neomlouvá.

SPOLEČNÝ ZÁKAZ PRO SNOUBENCE
Květnová svatba prý přináší smůlu. V květnu jsou často proto obřadní síně prázdné. Ale pokud jste si svou láskou jisti, nemohou Vám jí žádné pověry pokazit! V opačném případě Vám ani přesunutí termínu svatby nepomůže.

 
 
Zdroj: knižní archív České tradice, internet
Diskuse
Zatím žádné příspěvky
Novinky na email

wideskycraper2.gif