Doklady potřebné k uzavření sňatku

Doklady nutné k uzavření manželství v České republice
O uzavření manželství musí na místně příslušném matričním úřadě písemně požádat oba snoubenci. K žádosti je třeba připojit buď originály nebo ověřené kopie těchto dokladů:

 • rodný list
 • doklad o státním občanství (občanský průkaz, český pas, vojenský průkaz)
 • potvrzení o místě trvalého bydliště a rodinném stavu (rovněž stačí občanský průkaz)
 • je-li některý ze snoubenců ovdovělý, úmrtní list zemřelého partnera nebo soudní rozhodnutí o prohlášení za mrtvého opatřen doložkou o právní moci
 • je-li některý ze snoubenců rozveden, soudní rozhodnutí o rozvodu opatřené doložkou o právní moci.
 • Kromě uvedených dokladů je ve specifických případech k žádosti o uzavření manželství nutné připojit tyto doklady:
 • je-li jeden ze snoubenců osoba nezletilá starší šestnácti let, rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci
 • jde-li o osobu stiženou duševní poruchou, rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci.


Uzavření manželství v zahraničí
Doklady a dokumenty potřebné pro cizince uzavírající manželství v České republice. Pokud chce cizinec uzavřít manželství před Obvodním úřadem, je povinen podle českých obecně platných právních předpisů předložit k žádosti tyto doklady:

 • doklad o narození - rodný list, z něhož musí být jasné jméno a příjmení, datum a místo narození a tytéž údaje o rodičích
 • potvrzení o trvalém pobytu a stavu, vydané příslušným úřadem domovského státu
 • potvrzení o státním občanství, není nutné přikládat, je li uvedeno v dokladu č.5
 • je li snoubenec rozvedený – právoplatný rozsudek o rozvodu, je li ovdovělý - úmrtní list zemřelého manžela
 • doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství, podle práva státu, jehož je snoubenec příslušníkem, není známa překážka k uzavření manželství, která by po uzavření manželství jeho platnost vylučovala. Jde současně o to, aby sňatek uzavřený v České republice byl uznán za právoplatný ve státě, jehož je snoubenec příslušníkem.

Cestovní pas cizince a povolení k pobytu pro cizince vydané českými orgány nenahrazují doklady potřebné k uzavření manželství.
Zdroj: knižní archív České tradice, internet
Diskuse
Zatím žádné příspěvky
Kdy začít s přípravami

Kdy začít s přípravami

Kdy je nejlepší začít s přípravami na svatbu?
Nejdůležitější věcí je svatbu dobře a včas naplánovat. Přípravy na svatbu můžeme zvládnout za několik týdnů, někdy nad nimi strávíme i několik měsíců. Vše záleží na Vašich představách, kde má být svatební obřad, kde bude hostina, kolik bude hostů atd. A kdy tedy začít?

8 - 10 měsíců
 • určit termín a místo konání svatby
 • sestavit seznam hostů
 • naplánovat rozpočet svatby
 • vyhledat a rezervovat místo konání hostiny

4 - 7 měsíců
 • naplánovat podrobně průběh svatby
 • vyřešit otázku oblečení
 • vybrat a objednat snubní prsteny
 • vytisknout a rozeslat svatební oznámení
 • zajistit ubytování pro svatebčany
 • upřesnit seznam hostů
 • začít plánovat svatební cestu
 • zvolit si svědky
 • promyslet otázku svatebních darů

2 - 3 měsíce
 • zajistit veškeré dekorace
 • kontaktovat fotografa a zajistit záznam na video
 • naplánovat a objednat program pro nevěstu – kadeřnice, kosmetika...
 • zvolit svatební menu
 • tisk jmenovek a kartiček na slavnostní tabuli
 • určit zasedací pořádek

2 - 4 týdny
 • vyřídit si volno v zaměstnání
 • navštívit a zkontrolovat slavnostní místo
 • objednat svatební kytice a květinovou výzdobu
 • objednat svatební dorty a cukroví
 • rozdělit si povinnosti a funkce s rodiči a svědky
 • zakoupit stužky ke zdobení aut
 • obstarat krabice, papír a stužky pro zabalení výslužky

1 týden
 • loučení se svobodou
 • vyzvednutí všech potřebných náležitostí
 • odsouhlasit časový plán
Zdroj: knižní archív České tradice, internet
Diskuse
Zatím žádné příspěvky
Novinky na email

wideskycraper2.gif