Doklady potřebné k uzavření sňatku

Doklady nutné k uzavření manželství v České republice
O uzavření manželství musí na místně příslušném matričním úřadě písemně požádat oba snoubenci. K žádosti je třeba připojit buď originály nebo ověřené kopie těchto dokladů:

 • rodný list
 • doklad o státním občanství (občanský průkaz, český pas, vojenský průkaz)
 • potvrzení o místě trvalého bydliště a rodinném stavu (rovněž stačí občanský průkaz)
 • je-li některý ze snoubenců ovdovělý, úmrtní list zemřelého partnera nebo soudní rozhodnutí o prohlášení za mrtvého opatřen doložkou o právní moci
 • je-li některý ze snoubenců rozveden, soudní rozhodnutí o rozvodu opatřené doložkou o právní moci.
 • Kromě uvedených dokladů je ve specifických případech k žádosti o uzavření manželství nutné připojit tyto doklady:
 • je-li jeden ze snoubenců osoba nezletilá starší šestnácti let, rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci
 • jde-li o osobu stiženou duševní poruchou, rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci.


Uzavření manželství v zahraničí
Doklady a dokumenty potřebné pro cizince uzavírající manželství v České republice. Pokud chce cizinec uzavřít manželství před Obvodním úřadem, je povinen podle českých obecně platných právních předpisů předložit k žádosti tyto doklady:

 • doklad o narození - rodný list, z něhož musí být jasné jméno a příjmení, datum a místo narození a tytéž údaje o rodičích
 • potvrzení o trvalém pobytu a stavu, vydané příslušným úřadem domovského státu
 • potvrzení o státním občanství, není nutné přikládat, je li uvedeno v dokladu č.5
 • je li snoubenec rozvedený – právoplatný rozsudek o rozvodu, je li ovdovělý - úmrtní list zemřelého manžela
 • doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství, podle práva státu, jehož je snoubenec příslušníkem, není známa překážka k uzavření manželství, která by po uzavření manželství jeho platnost vylučovala. Jde současně o to, aby sňatek uzavřený v České republice byl uznán za právoplatný ve státě, jehož je snoubenec příslušníkem.

Cestovní pas cizince a povolení k pobytu pro cizince vydané českými orgány nenahrazují doklady potřebné k uzavření manželství.
Zdroj: knižní archív České tradice, internet
Diskuse
Zatím žádné příspěvky
Co je dobré vědět a udělat před svatbou

Co je dobré vědět a udělat před svatbou

 1. Ke vstupu do svazku manželského jsme se oba rozhodli dobrovolně
 2. Shodli jsme se na společně užívaném příjmení (popř. ponechání každý svého)
 3. Známe svůj zdravotní i majetkový stav
 4. Pokud neproběhli zásnuby, tak jsme o našem záměru obeznámili rodiče nás obou (nezapomněli jsme přinést květiny pro matku nevěsty)
 5. Podali jsme žádost o uzavření manželství na matrice Městského úřadu v místě trvalého bydliště jednoho z nás nebo kde chceme obřad vykonat (zámek atd.)
 6. V případě církevního obřadu jsme navštívili příslušný církevní úřad. Matrika nám předtím vydala osvědčení pro církev, bez kterého nelze církevní sňatek uzavřít
 7. Obě rodiny při vzájemné návštěvě naplánovali svatební záležitosti. Nepsaným pravidlem bývá, že nevěstina strana platí hostinu, ženich zajišťuje nápoje na hostině, snubní prstýnky a kytici. Není výjimkou, že se svatební náklady dělí napůl.
 8. Zvážili jsme, zda uzavřeme u notáře předsvatební smlouvu.
 9. Je nám více jak 18 let (existují výjimky – soudní rozhodnutí o povolení sňatku nezletilým – minimálně však 16-ti letým)
Zdroj: knižní archív České tradice, internet
Diskuse
Zatím žádné příspěvky
Novinky na email

wideskycraper2.gif